napisz do nas
Promocja! Iphone 7 / 7 PLUS / 8 / 8 PLUS taśma przycisku HOME z guzikiem białym (złota obw.) :: 39,84 zł netto : 49,00 zł z VAT ::.
 
 Główne kategorie

 Towar dnia
Kliknij aby zobaczyć zdjęcie w oryginalnej wielkości!
13,99 zł z VAT
12,11 zł
11,37 zł netto

 REGULAMIN Sklepu internetowego gsm-akcesoria.pl

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1.Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym gsm-akcesoria.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma FHU Euromar Wojciech Jakubek z siedzibą w Bytomiu przy ul.Arki Bożka 3, 41-902 Bytom, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Bytom pod numerem 25921, NIP 627-219-00-39, REGON 276484975

 2.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.gsm-akcesoria.pl

 3.Niniejszy Regulamin określa: 

 - procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży, 

 - zmianę i czas realizacji zamówienia, 

 - prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, 

 - sposoby zapłaty ceny, 

 - warunki dostawy towarów, 

 - pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży, 

 - procedurę składania reklamacji, 

 - zasady ochrony danych osobowych, 

 - zasady rejestracji w sklepie 

 - warunki techniczne 

 4.Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@gsm-akcesoria.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer:322826139 w godz. 10:00-15:30 w dni robocze. 

 

II.PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 

 

 1.Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert. 

 2.Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego *Zamawiam z obowiązkiem zapłaty*. 

 3.Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklepu internetowy. 

 4.Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII. 

 5.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6.Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia zostały określone na stronie www.gsm-akcesoria.pl w zakładce "FAQ".

 

III.ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie emaila na adres: sklep@gsm-akcesoria.pl. 

 2.Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. 

 3.Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 

 4.Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

IV.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

 1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

 2.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

 3.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 

  a.wiadomością e-mail, na adres sklep@gsm-akcesoria.pl, 

  b.w formie pisemnej, na adres FHU Euromar ul.Arki Bożka 3, 41-902 Bytom. 

 4.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.

 5.Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. 

 6.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: 

  a.dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 

  b.bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 

  c.kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 

 7.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

  a.o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

  b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

  c.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

  d.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

  e.w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  f.w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

  g.w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

  h.w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

  i.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  j.o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

  k.zawartej w drodze aukcji publicznej; 

  l.o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

  m.o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 8.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

 9.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. 

 10.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 11.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,który otrzymaliście wraz z przesyłką lub umieszczonego na naszej stronie www.gsm-akcesoria.pl jednak nie jest to obowiązkowe.

 Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość (pdf)

 

V.SPOSOBY ZAPŁATY, CENY 

 

 1.Kupujący może wybrać następujące formy płatności: 

 a.przy odbiorze: 

  - pobranie - kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego, 

  - odbiór osobisty w siedzibie firmy - kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru zamówienia w FHU Euromar w Bytomiu przy ul.Arki Bożka 3, 41-902 Bytom

 b.przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

 c.wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2.Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: stany, ceny ilości produktów i usług mogą się różnić. 

 3.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

 

VI.WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW 

 

 1.Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską, przesyłką pocztową. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy tj.w Bytomiu przy ul.Arki Bożka 3 w godzinach 10:00 - 15:30. 

 2.Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. 

 3.W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, powinno się w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego. Zastosowanie się do wymienionych wymogów nie jest konieczne, jednakże pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

 4.Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.gsm-akcesoria.pl w zakładce "Dostawa i płatność". 

 5.Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VII.POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1.Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny, w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, Sklep Internetowy w porozumieniu z Kupującym może odstąpić od umowy i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. 

 2.Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu. 

 3.Towary w dziale "Promocje" na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów. 

 

VIII.PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI 

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego. 

 2.Reklamacja winna być złożona na piśmie. 

 3.Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie. 

 4.Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. 

 5.Reklamowany towar powinien posiadać oryginalne wyposażenie. 

 6.Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. 

 8.Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora. 

 9.Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 7 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej. 

 10.Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. 

11.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku wykrycia wady produktu zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza:

Formularz reklamacji (pdf)

 

IX.ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1.Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 2.Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. 

 3.Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta. 

 

X.ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE 

 

 1.Rejestracja jest bezpłatna i wymagana w celu należytego wykonania umowy sprzedaży. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 

 2.Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. 

 3.Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. 

 4.W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to: 

  - Imię i nazwisko

  - Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).

  - Numer telefonu 

 5.Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca, do wysyłki zamówionych towarów należy podać: 

  - Firmę 

  - Numer Identyfikacji Podatkowej 

  - Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) 

  - Imię i nazwisko osoby do kontaktu 

  - numer telefonu 

 6.Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 7.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. 

 8.Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem 

 9.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: 

  - cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego, 

  - działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, 

  - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności 

  - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika 

  - kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych 

  - kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, 

  - podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

 10.Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych. 

 11.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. 

 12.Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego. 

 13.Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 

 14.Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni. 

 

XI.WARUNKI TECHNICZNE 

 

 1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: 

 2.Przeglądarkę internetową: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, 

 3.Włączoną obsługę Java Script, 

 4.Aktywny adres e-mail. 

 

XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. 

 2.O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

 3.Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. 

 4.Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim. 

 5.Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 

 Regulamin niniejszy jest również udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.gsm-akcesoria.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Do pobrania Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014r. (pdf)

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących REGULAMINU lub strony WWW prosimy o kontakt.

 
 Wyszukiwarka

Szukaj również w opisie
Zaawansowane wyszukiwanie

 Koszyk
Twój koszyk jest pusty

 Język
Polski
english

 Kontakt

F.H.U "EUROMAR"

41-902 Bytom
ul. Arki Bożka 3

Tel.kom. +48 519 119 787

e-mail:
biuro@gsm-akcesoria.pl


 Numer konta bankowego

ing
29105012301000002285410938


 Akceptujemy karty płatnicze

ing
W trosce o wygodę i bezpieczeństwo naszych Klientów wprowadziliśmy możliwość płatności kartami. Zapraszamy na zakupy!


 
Aktualna Data: 2021-10-22 07:30
© Hurtownia GSM Euromar - dystrybutor akcesoriów do telefonów komórkowych, profesjonalny serwis telefonów komórkowych..
Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.